Thursday, October 1, 2009

但愿人长久

但愿人长久

中秋节到了。
看着圆圆的月亮,想到各处的朋友。
此时,他们是不是也在赏月。

在此,本魔(红魔)祝福:
大家中秋节快乐。
但愿人长久,千里共婵娟。
但愿人长久
王菲


明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年。
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
起舞弄清影,何似在人间!
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。

但愿人长久,千里共婵娟。

1 comment:

~PakKaramu~ said...

Pak Karamu visitig your blog